Հայտարարություններ

announcement

Անվտանգության խորհրդի գրասենյակը ՀՀ քաղաքացիներին տեղեկացնում է ժամանակավոր թափուր պաշտոնների վերաբերյալ

08 / 07 / 2019

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ
ԱՆՎՏԱՆԳԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ
ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

313-1.2-1
1. կազմակերպում է պաշտպանության քաղաքականության հիմնական
ուղղությունները սահմանող փաստաթղթերի մշակումը,
2. ներկայացնում է առաջարկություններ արտաքին և ներքին անվտանգության,
պաշտպանության քաղաքականության հիմնական ուղղությունների,
քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների, պետական և
հասարակական անվտանգության ապահովման ոլորտների գնահատման ու դրանց
հակազդման վերաբերյալ,
3. ներկայացնում է առաջարկություններ Ազգային անվտանգության
ռազմավարությունից բխող՝ անվտանգության, պաշտպանության, քաղաքացիական
պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների, պետական և հասարակական
անվտանգության ապահովման ոլորտներին ուղղված ծրագրերի
արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ,
4. կազմակերպում է պաշտպանության ռազմավարական պլանավորման և
վերանայման կազմակերպումն ու իրականացումը,
5. մշակում և ներկայացնում է առաջարկություններ ուղղված անվտանգության,
քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների
համակարգերի, պետական և հասարակական անվտանգության ապահովման
ոլորտների, ինչպես նաև դրանց իրավական հիմքերի կատարելագործմանը,
6. ներկայացնում է առաջարկություններ Անվտանգության խորհրդին (այսուհետ՝
խորհրդի) ներկայացվող՝ անվտանգության, պաշտպանության քաղաքականության
հիմնական ուղղություններին, քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ
իրավիճակների, պետական և հասարակական անվտանգության ապահովման
ոլորտների հարցերին առնչվող փաստաթղթերի վերաբերյալ,
7. Խորհրդի կողմից ընդունված որոշումների կատարումն ապահովելու նպատակով
Գրասենյակի ղեկավարի հանձնարարությամբ մասնակցում է պաշտպանության
քաղաքականության հիմնական ուղղություններին առնչվող, քաղաքացիական
պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների, պետական և հասարակական
անվտանգության ապահովման ոլորտների հարցերով պետական մարմինների
կողմից անցկացվող նիստերին և խորհրդակցություններին:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

1. ունի բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության գլխավոր
պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ
առնվազն հինգ տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական
ծառայության 2-րդ դասի խորհրդականի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ
տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի
Հանրապետության համայնքների ղեկավարների
տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և
ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն
երեք տարվա աշխատանքային ստաժ կամ մինչև 2019 թվականի հուլիսի 1-ը
պետական կառավարման ոլորտի առնվազն հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ,
որից առնվազն երեք տարին` ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում.
2. ունի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Քաղաքացիական
ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ
օրենքի և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի
անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր
իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
3. տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.
4. ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով
աշխատելու ունակություն
5. տիրապետում է ռուսերենին (ազատ)
6. աշխատավարձի չափը՝ 377.659 դրամ:

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

313-1.2-3
1. կազմակերպում է սոցիալական և տնտեսական անվտանգության ապահովման
ոլորտների, ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացման և կատարելագործման,
ինչպես նաև արտերկրում հայապահպանության և Սփյուռքի հիմնախնդիրների
հարցերին առնչվող սպառնալիքների գնահատման և դրանց հակազդման
վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացումը,
2. կազմակերպում է Ազգային անվտանգության ռազմավարությունից բխող
սոցիալական և տնտեսական անվտանգության ապահովման ոլորտների,
ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացմանն ու կատարելագործմանն, ինչպես
նաև արտերկրում հայապահպանության և Սփյուռքի հիմնախնդիրներին ուղղված
ծրագրերի իրականացման արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ
առաջարկությունների ներկայացումը,
3. մշակում և ներկայացնում է առաջարկություններ սոցիալական և տնտեսական
անվտանգության ապահովման, ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացման և
կատարելագործման համակարգերի, այդ թվում՝ դրանց իրավական հիմքերի
կատարելագործման վերաբերյալ,
4. ներկայացնում է առաջարկություններ Անվտանգության խորհրդին (այսուհետ՝
Խորհուրդ) ներկայացվող՝ սոցիալական և տնտեսական անվտանգության
ապահովման, ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացման և
կատարելագործման, ինչպես նաև արտերկրում հայապահպանության և Սփյուռքի
հիմնախնդիրների հարցերին առնչվող փաստաթղթերի վերաբերյալ,
5. Խորհրդի կողմից ընդունված որոշումների կատարման նպատակով Գրասենյակի
ղեկավարի հանձնարարությամբ մասնակցում է սոցիալական և տնտեսական
անվտանգության ապահովման, ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացման և
կատարելագործման, ինչպես նաև արտերկրում հայապահպանության և Սփյուռքի
հիմնախնդիրների հարցերով պետական մարմինների կողմից անցկացվող նիստերին
և խորհրդակցություններին,
6. կազմակերպում է սոցիալական և տնտեսական անվտանգության ապահովման
ոլորտների, ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացման և կատարելագործման,
ինչպես նաև արտերկրում հայապահպանության և Սփյուռքի հիմնախնդիրների
հարցերով Խորհրդի որոշումների կատարման վերաբերյալ Խորհրդին և
վարչապետին ներկայացվող հաշվետվությունների մշակումը,
7. կազմակերպում է սոցիալական և տնտեսական անվտանգության ապահովման
ոլորտների, ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացման և կատարելագործման,
ինչպես նաև արտերկրում հայապահպանության և Սփյուռքի հիմնախնդիրների
հարցերով Խորհրդի նիստերի համար անհրաժեշտ նյութերի հավաքագրման և
նախապատրաստման աշխատանքները:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

1. ունի բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության գլխավոր պաշտոնների
առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն հինգ
տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ
դասի խորհրդականի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում
քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության
համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի
քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ
քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ
կամ մինչև 2019 թվականի հուլիսի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի առնվազն
հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն երեք տարին`
ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում.
2. ունի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Քաղաքացիական
ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ
օրենքի և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի
անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում
կողմնորոշվելու ունակություն.
3. տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.
4. ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով
աշխատելու ունակություն
5. տիրապետում է ռուսերենին (ազատ)
6. աշխատավարձի չափը՝ 377.659 դրամ:

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ
ԱՆՎՏԱՆԳԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ
ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ և
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

313-2.2-3
1. իրականացնում է պաշտպանության քաղաքականության հիմնական ուղղությունները
սահմանող փաստաթղթերի մշակումը,
2. իրականացնում է արտաքին և ներքին անվտանգության, քաղաքացիական
պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների գնահատման ու դրանց
հակազդման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացումը,
3. իրականացնում է Ազգային անվտանգության ռազմավարությունից բխող՝
անվտանգության, քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ
իրավիճակներին ուղղված ծրագրերի արդյունավետության բարձրացման
վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացումը,
4. իրականացնում է առաջարկություններ ուղղված անվտանգության, քաղաքացիական
պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների համակարգերի, ինչպես նաև
դրանց իրավական հիմքերի կատարելագործման առաջարկությունների մշակումը և
ներկայացումը,
5. իրականացնում է Անվտանգության խորհրդին (այսուհետ՝ Խորհուրդ) ներկայացվող՝
անվտանգության, քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ
իրավիճակներին առնչվող փաստաթղթերի վերաբերյալ առաջարկությունների
մշակումը և ներկայացումը,
6. Խորհրդի կողմից ընդունված որոշումների կատարումն ապահովելու նպատակով
Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է քաղաքացիական
պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների պետական մարմինների կողմից
անցկացվող նիստերին և խորհրդակցություններին,
7. Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է անվտանգության,
քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների հարցերով
Անվտանգության խորհրդի որոշումների կատարման վերաբերյալ Խորհրդին և
վարչապետին ներկայացվող հաշվետվությունների մշակումը:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

1. ունի բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության առաջատար
պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ
առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական
ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին
հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ
Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների
տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և
ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն
երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր
պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական
աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ , կամ
վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական
աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի
պաշտոնում կամ մինչև 2019 թվականի հուլիսի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի
առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ.
2. ունի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Քաղաքացիական
ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և իր լիազորությունների հետ կապված
իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու,
տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
3. տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.
4. ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով
աշխատելու ունակություն.
5. տիրապետում է ռուսերենին (ազատ).
6. աշխատավարձի չափը՝ 256.623 դրամ:

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ
ԱՆՎՏԱՆԳԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ
ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ
ՄԱՍՆԱԳԵՏ

313-2.2-6
1. իրականացնում է պետական և հասարակական անվտանգության ապահովման
ոլորտների գնահատման ու դրանց հակազդման վերաբերյալ առաջարկությունների
մշակումը,
2. իրականացնում է Ազգային անվտանգության ռազմավարությունից բխող՝
անվտանգության, պետական և հասարակական անվտանգության ապահովման
ոլորտների ուղղված ծրագրերի արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ
առաջարկությունների մշակումը,
3. իրականացնում է անվտանգության, պետական և հասարակական անվտանգության
ապահովման ոլորտների, ինչպես նաև դրանց իրավական հիմքերի
կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակումը և ներկայացումը,
4. Անվտանգության խորհրդի (այսուհետ՝ Խորհուրդ) կողմից ընդունված որոշումների
կատարումն ապահովելու նպատակով Բաժնի պետի հանձնարարությամբ
մասնակցում է պետական և հասարակական անվտանգության ապահովման
հարցերով պետական մարմինների կողմից անցկացվող նիստերին և
խորհրդակցություններին,
5. իրականացնում է անվտանգության, պետական և հասարակական
անվտանգության ապահովման ոլորտների հարցերով Անվտանգության խորհրդի
որոշումների կատարման վերաբերյալ Խորհրդին և վարչապետին ներկայացվող
հաշվետվությունների մշակումը,
6. Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է անվտանգության, պետական
և հասարակական անվտանգության ապահովման ոլորտների հարցերով Խորհրդի
նիստերի համար անհրաժեշտ նյութերի հավաքագրումը և նախապատրաստման
աշխատանքները,
7. իրականացնում է պետական մարմինների կողմից՝ անվտանգության, պետական և
հասարակական անվտանգության ապահովման ոլորտների վերաբերյալ Խորհրդի
որոշումների կատարման արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ
առաջարկությունների մշակման աշխատանքները,

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

1. ունի բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության առաջատար
պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ
առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական
ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին
հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ
Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների
տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և
ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն
երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր
պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական
աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ , կամ
վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական
աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի
պաշտոնում կամ մինչև 2019 թվականի հուլիսի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի
առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ.
2. ունի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Քաղաքացիական
ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և իր լիազորությունների հետ կապված
իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու,
տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
3. տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.
4. ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով
աշխատելու ունակություն.
5. տիրապետում է ռուսերենին (ազատ).
6. աշխատավարձի չափը՝ 256.623 դրամ:

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ
ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

313-2.2-8
1. Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է ռազմական անվտանգության
սպառնալիքների վերհանումը, գնահատումը և դրանց հակազդմանն ուղղված
առաջարկությունների մշակումն ու ներկայացումը,
2. Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է Ազգային անվտանգության
ռազմավարությունից բխող` ռազմական անվտանգության, տարածքային
ամբողջականության, սահմանների անձեռնմխելիության, զորահավաքային
նախապատրաստության, ռազմաարդյունաբերական համակարգի զարգացման
ծրագրերի իրականացման և Անվտանգության խորհրդի որոշումների կատարման
արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ առաջարկությունների
ներկայացումը,
3. Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է ռազմական անվտանգության
համակարգի, այդ թվում՝ վերջինիս իրավական հիմքերի կատարելագործման
վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացումը,
4. Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է միջազգային
համագործակցության և գործընկերության շրջանակներում (այդ թվում՝ ՀԱՊԿ,
ԵՏՄ, ԱՊՀ, ՆԱՏՕ, երկկողմ, բազմակողմ, ինչպես նաև անվտանգային այլ
ձևաչափերով և այլն) ազգային անվտանգությանն առնչվող խնդիրների
իրականացմանն ու միջոցառումների ապահովման վերաբերյալ
առաջարկությունների ներկայացումը,
5. Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է ՀԱՊԿ, ԵՏՄ, ԱՊՀ, ՆԱՏՕ,
երկկողմ, բազմակողմ համագործակցության շրջանակներում, անվտանգային այլ
ձևաչափերով, այդ թվում՝ ռազմաքաղաքական համագործակցության հարցերով
Անվտանգության խորհրդի որոշումների կատարման վերաբերյալ Անվտանգության
խորհրդին և վարչապետին ներկայացվող հաշվետվությունների մշակման
աշխատանքները,
6. Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է ՀԱՊԿ, ԵՏՄ, ԱՊՀ, ՆԱՏՕ,
երկկողմ, բազմակողմ համագործակցության շրջանակներում, անվտանգային այլ
ձևաչափերով, այդ թվում՝ ռազմաքաղաքական համագործակցության հարցերով
Անվտանգության խորհրդի նիստերի համար անհրաժեշտ նյութերի
նախապատրաստման աշխատանքները,
7. Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է ՀԱՊԿ անվտանգության
խորհուրդների քարտուղարների կոմիտեի շրջանակներում համագործակցության և
կազմակերպության անդամ պետությունների համապատասխան կառույցների հետ
երկկողմ փոխգործակցությունը, ՀԱՊԿ շրջանակներում նախատեսված
միջոցառումների իրականացումը համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովի
աշխատանքներին գրասենյակի մասնակցությունը,
8. Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է ՀԱՊԿ, ԵՏՄ, ԱՊՀ, ՆԱՏՕ,
երկկողմ, բազմակողմ համագործակցության շրջանակներում և անվտանգային այլ
ձևաչափերով նախատեսված միջոցառումներին:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

1. ունի բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության առաջատար
պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ
առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական
ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին
հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ
Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների
տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և
ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն
երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր
պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական
աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ
վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական
աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի
պաշտոնում կամ մինչև 2019 թվականի հուլիսի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի
առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ.
2. ունի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Քաղաքացիական
ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և իր լիազորությունների հետ կապված
իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու,
տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
3. տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը,
4. ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով
աշխատելու ունակություն,
5. տիրապետում է ռուսերենին (ազատ),
6. աշխատավարձի չափը՝ 256.623 դրամ:

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ
ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԻԲԵՌԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ
ՄԱՍՆԱԳԵՏ

313-2.2-12
1. իրականացնում է Ազգային անվտանգության ռազմավարությունից բխող` ռազմական
անվտանգության, տարածքային ամբողջականության, սահմանների
անձեռնմխելիության, զորահավաքային նախապատրաստության,
ռազմաարդյունաբերական համակարգի զարգացման ծրագրերի իրականացման և
Անվտանգության խորհրդի (այսուհետ՝ Խորհուրդ) որոշումների կատարման
արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ առաջարկությունների
ներկայացումը,
2. Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է ՀԱՊԿ, ԵՏՄ, ԱՊՀ, ՆԱՏՕ,
երկկողմ, բազմակողմ համագործակցության շրջանակներում և անվտանգային այլ
ձևաչափերով նախատեսված միջոցառումներին,
3. Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է տեղեկատվական բաց
աղբյուրներում, այդ թվում՝ սոցիալական ցանցերում, ռազմական անվտանգության,
տարածքային ամբողջականության, սահմանների անձեռնմխելիության,
զորահավաքային նախապատրաստության, ռազմաարդյունաբերական համակարգի
զարգացման հարցերին առնչվող տեղեկատվության մշտադիտարկումը,
ուսումնասիրությունը և դրանց վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացումը,
4. Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է գրասենյակի գործունեության
տեղեկատվական ապահովումը՝ սոցիալական ցանցերում շրջանառվող
տեղեկատվության մշտադիտարկման ճանապարհով և ներկայացնում
համապատասխան առաջարկություններ,
5. Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է տեղեկատվության, այդ թվում՝
կիբեռանվտանգության ոլորտների սպառնալիքների գնահատման և դրանց
հակազդման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակումը,
6. Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է տեղեկատվական, այդ թվում՝
կիբեռանվտանգության ապահովման համակարգերի կարողությունների
կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացումը,
7. իրականացնում է Ազգային անվտանգության ռազմավարությունից բխող
տեղեկատվական, այդ թվում՝ կիբեռանվտանգությանը վերաբերող ծրագրերի
իրականացման աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ
առաջարկությունների ներկայացումը,
8. իրականացնում է տեղեկատվական, այդ թվում՝ կիբեռանվտանգության հարցերով
գրասենյակի կանոնադրական խնդիրների և գործառույթների իրականացմանն
ուղղված միջոցառումների ծրագրավորման, նախապատրաստման և իրականացման
վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացումը,

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

1. ունի բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության առաջատար
պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ
առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական
ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին
հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ
Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների
տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և
ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն
երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր
պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական
աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ
վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական
աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի
պաշտոնում կամ մինչև 2019 թվականի հուլիսի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի
առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ.
2. ունի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Քաղաքացիական
ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և իր լիազորությունների հետ կապված
իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու,
տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
3. տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը,
4. ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով
աշխատելու ունակություն,
5. տիրապետում է ռուսերենին (ազատ),
6. աշխատավարձի չափը՝ 256.623 դրամ:

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՆԵՐԻ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

313-2.2-16
1. Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է ժողովրդավարական
ինստիտուտների կայացման և կատարելագործման հարցերին առնչվող
սպառնալիքների գնահատման և դրանց հակազդման վերաբերյալ
առաջարկությունների ներկայացումը,
2. իրականացնում է Ազգային անվտանգության ռազմավարությունից բխող
ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացմանն ու կատարելագործմանն ուղղված
ծրագրերի իրականացման արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ
առաջարկությունների ներկայացումը,
3. իրականացնում է ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացման և
կատարելագործման համակարգերի, այդ թվում՝ դրանց իրավական հիմքերի
կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակումը և ներկայացումը,
4. իրականացնում է Անվտանգության խորհրդին (այսուհետ՝ Խորհուրդ) ներկայացվող՝
ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացման և կատարելագործման հարցերին
առնչվող փաստաթղթերի վերաբերյալ առաջարկությունների մշակումը և
ներկայացումը,
5. Խորհրդի կողմից ընդունված որոշումների կատարման նպատակով Բաժնի պետի
հանձնարարությամբ մասնակցում է ժողովրդավարական ինստիտուտների
կայացման և կատարելագործման հարցերով պետական մարմինների կողմից
անցկացվող նիստերին և խորհրդակցություններին,
6. Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է ժողովրդավարական
ինստիտուտների կայացման և կատարելագործման հարցերով Խորհրդի
որոշումների կատարման վերաբերյալ Խորհրդին և վարչապետին ներկայացվող
հաշվետվությունների մշակումը,
7. իրականացնում է ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացման և
կատարելագործման հարցերով Խորհրդի նիստերի համար անհրաժեշտ նյութերի
հավաքագրման և նախապատրաստման աշխատանքների կատարումը,
8. իրականացնում է պետական մարմինների կողմից՝ ժողովրդավարական
ինստիտուտների կայացման և կատարելագործման հարցերով Խորհրդի որոշումների
կատարման արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ առաջարկությունների
մշակումը,

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

1. ունի բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության առաջատար
պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ
առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական
ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին
հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ
Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների
տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և
ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն
երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր
պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական
աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ
վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական
աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի
պաշտոնում կամ մինչև 2019 թվականի հուլիսի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի
առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ.
2. ունի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Քաղաքացիական
ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և իր լիազորությունների հետ կապված
իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու,
տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
3. տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը,
4. ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով
աշխատելու ունակություն,
5. տիրապետում է ռուսերենին (ազատ),
6. աշխատավարձի չափը՝ 256.623 դրամ:

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ
313-2.2-17

1. իրականացնում է արտերկրում հայապահպանության և Սփյուռքի հիմնախնդիրների
հարցերին առնչվող սպառնալիքների գնահատման և դրանց հակազդման
վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացումը,
2. իրականացնում է Ազգային անվտանգության ռազմավարությունից բխող արտերկրում
հայապահպանության և Սփյուռքի հիմնախնդիրներին ուղղված ծրագրերի
իրականացման արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ
առաջարկությունների ներկայացումը,
3. իրականացնում է Անվտանգության խորհրդին (այսուհետ՝ Խորհուրդ) ներկայացվող՝
արտերկրում հայապահպանության և Սփյուռքի հիմնախնդիրների հարցերին
առնչվող փաստաթղթերի վերաբերյալ առաջարկությունների մշակումը և
ներկայացումը, Շ
4. Խորհրդի կողմից ընդունված որոշումների կատարման նպատակով Բաժնի պետի
հանձնարարությամբ մասնակցում է արտերկրում հայապահպանության և Սփյուռքի
հիմնախնդիրների հարցերով պետական մարմինների կողմից անցկացվող նիստերին
և խորհրդակցություններին,
5. Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է արտերկրում
հայապահպանության և Սփյուռքի հիմնախնդիրների հարցերով Խորհրդի
որոշումների կատարման վերաբերյալ Խորհրդին և վարչապետին ներկայացվող
հաշվետվությունների մշակմանը,
6. իրականացնում է արտերկրում հայապահպանության և Սփյուռքի հիմնախնդիրների
հարցերով Խորհրդի նիստերի համար անհրաժեշտ նյութերի հավաքագրման և
նախապատրաստման աշխատանքները,
7. իրականացնում է պետական մարմինների կողմից՝ արտերկրում
հայապահպանության և Սփյուռքի հիմնախնդիրների հարցերով Խորհրդի
որոշումների կատարման արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ
առաջարկությունների մշակումը,
8. արտերկրում հայապահպանության և Սփյուռքի հիմնախնդիրների հարցերով
Խորհրդի հանձնախմբերի, աշխատանքային խմբերի կազմի, ինչպես նաև Խորհրդի
գործունեության ապահովման նպատակով փորձագետների ներգրավման
վերաբերյալ իրականացնում է առաջարկությունների ներկայացումը:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

1. ունի բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության առաջատար
պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ
առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական
ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին
հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ
Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների
տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և
ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն
երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր
պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական
աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ
վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական
աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի
պաշտոնում կամ մինչև 2019 թվականի հուլիսի 1-ը պետական կառավարման ոլորտի
առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ.
2. ունի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Քաղաքացիական
ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին»
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և իր լիազորությունների հետ կապված
իրավական այլ ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու,
տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
3. տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը,
4. ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով
աշխատելու ունակություն,
5. տիրապետում է ռուսերենին (ազատ),
6. աշխատավարձի չափը՝ 256.623 դրամ:

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ
ԱՆՎՏԱՆԳԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ
ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

313-3.1-1
1. մասնակցում է արտաքին և ներքին անվտանգության, պաշտպանության
քաղաքականության հիմնական ուղղությունների, քաղաքացիական
պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների գնահատման ու դրանց
հակազդման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակմանը,
2. մասնակցում է Ազգային անվտանգության ռազմավարությունից բխող՝
անվտանգության, պաշտպանության, քաղաքացիական պաշտպանության և
արտակարգ իրավիճակների ոլորտներին ուղղված ծրագրերի արդյունավետության
բարձրացմանը,
3. մասնակցում է պաշտպանության ռազմավարական պլանավորման և վերանայման
կազմակերպմանն ու իրականացմանը,
4. մասնակցում է անվտանգության, քաղաքացիական պաշտպանության և
արտակարգ իրավիճակների համակարգերի ոլորտների, ինչպես նաև դրանց
իրավական հիմքերի կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկությունների
մշակմանը և ներկայացմանը,
5. Անվտանգության խորհրդի (այսուհետ՝ Խորհուրդ) կողմից ընդունված որոշումների
կատարումն ապահովելու նպատակով Բաժնի պետի հանձնարարությամբ
մասնակցում է պաշտպանության քաղաքականության հիմնական ուղղություններին
առնչվող, քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների
հարցերով պետական մարմինների կողմից անցկացվող նիստերին և
խորհրդակցություններին,
6. Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է անվտանգության,
պաշտպանության քաղաքականության հիմնական ուղղություններին առնչվող,
քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների հարցերով
Խորհրդի որոշումների կատարման վերաբերյալ Խորհրդին և վարչապետին
ներկայացվող հաշվետվությունների մշակմանը,
7. մասնակցում է անվտանգության, պաշտպանության քաղաքականության
հիմնական ուղղություններին առնչվող, քաղաքացիական պաշտպանության և
արտակարգ իրավիճակների հարցերով Խորհրդի նիստերի համար անհրաժեշտ
նյութերի հավաքագրմանը և նախապատրաստման աշխատանքներին:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

1. ունի բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ
համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ, կամ
վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ
Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների,
խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների
պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա
աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական
աշխատանքային ստաժկամ մինչև 2019 թվականի հուլիսի 1-ը պետական
կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ.
2. ունի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Քաղաքացիական
ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ
օրենքի և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի
անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր
իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
3. տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.
4. ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով
աշխատելու ունակություն
5. տիրապետում է ռուսերենին (ազատ)
6. աշխատավարձի չափը՝ 175.932 դրամ:

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ
ԱՆՎՏԱՆԳԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ
ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԵՎ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

313-3.1-4
1. մասնակցում է պաշտպանության քաղաքականության հիմնական ուղղությունները
սահմանող փաստաթղթերի մշակմանը,
2. մասնակցում է արտաքին և ներքին անվտանգության, քաղաքացիական
պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների գնահատման ու դրանց
հակազդման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակմանը,
3. մասնակցում է Ազգային անվտանգության ռազմավարությունից բխող՝
անվտանգության, քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ
իրավիճակներին ուղղված ծրագրերի արդյունավետության բարձրացման
վերաբերյալ առաջարկությունների մշակմանը,
4. մասնակցում է առաջարկություններ ուղղված անվտանգության, քաղաքացիական
պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների համակարգերի, ինչպես նաև
դրանց իրավական հիմքերի կատարելագործման առաջարկությունների մշակմանը
և ներկայացմանը,
5. մասնակցում է Անվտանգության խորհրդին (այսուհետ՝ Խորհուրդ) ներկայացվող՝
անվտանգության, քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ
իրավիճակներին առնչվող փաստաթղթերի վերաբերյալ առաջարկությունների
մշակմանը և ներկայացմանը,
6. Խորհրդի կողմից ընդունված որոշումների կատարումն ապահովելու նպատակով
Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է քաղաքացիական
պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների պետական մարմինների կողմից
անցկացվող նիստերին և խորհրդակցություններին,
7. Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է անվտանգության,
քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների հարցերով
Խորհրդի որոշումների կատարման վերաբերյալ Խորհրդին և վարչապետին
ներկայացվող հաշվետվությունների մշակմանը

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

1. ունի բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ
համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ, կամ
վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ
Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների,
խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների
պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա
աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական
աշխատանքային ստաժկամ մինչև 2019 թվականի հուլիսի 1-ը պետական
կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ.
2. ունի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Քաղաքացիական
ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ
օրենքի և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի
անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր
իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
3. տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.
4. ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով
աշխատելու ունակություն
5. տիրապետում է ռուսերենին (ազատ)
6. աշխատավարձի չափը՝ 175.932 դրամ:

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ
ԱՆՎՏԱՆԳԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ
ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

313-3.1-5
1. մասնակցում է պետական և հասարակական անվտանգության ապահովման
ոլորտների գնահատման ու դրանց հակազդման վերաբերյալ առաջարկությունների
մշակմանը,
2. մասնակցում է Ազգային անվտանգության ռազմավարությունից բխող՝
անվտանգության, պետական և հասարակական անվտանգության ապահովման
ոլորտների ուղղված ծրագրերի արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ
առաջարկությունների մշակմանը,
3. մասնակցում է անվտանգության, պետական և հասարակական անվտանգության
ապահովման ոլորտների, ինչպես նաև դրանց իրավական հիմքերի
կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակմանը և
ներկայացմանը,
4. Անվտանգության խորհրդի (այսուհետ՝ Խորհուրդ) կողմից ընդունված որոշումների
կատարումն ապահովելու նպատակով Բաժնի պետի հանձնարարությամբ
մասնակցում է պետական և հասարակական անվտանգության ապահովման
հարցերով պետական մարմինների կողմից անցկացվող նիստերին և
խորհրդակցություններին,
5. մասնակցում է անվտանգության, պետական և հասարակական անվտանգության
ապահովման ոլորտների հարցերով Անվտանգության խորհրդի որոշումների
կատարման վերաբերյալ Խորհրդին և վարչապետին ներկայացվող
հաշվետվությունների մշակմանը,
6. մասնակցում է անվտանգության, պետական և հասարակական անվտանգության
ապահովման ոլորտների հարցերով Խորհրդի նիստերի համար անհրաժեշտ
նյութերի հավաքագրմանը և նախապատրաստման աշխատանքներին,
7. մասնակցում է պետական մարմինների կողմից՝ անվտանգության, պետական և
հասարակական անվտանգության ապահովման ոլորտների վերաբերյալ Խորհրդի
որոշումների կատարման արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ
առաջարկությունների մշակման աշխատանքներին:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

1. ունի բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ
համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ, կամ
վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ
Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների,
խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների
պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա
աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական
աշխատանքային ստաժկամ մինչև 2019 թվականի հուլիսի 1-ը պետական
կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ.
2. ունի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Քաղաքացիական
ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ
օրենքի և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի
անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր
իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
3. տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.
4. ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով
աշխատելու ունակություն
5. տիրապետում է ռուսերենին (ազատ)
6. աշխատավարձի չափը՝ 175.932 դրամ:

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ
ԱՆՎՏԱՆԳԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ
ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

313-3.1-6
1. մասնակցում է պետական և հասարակական անվտանգության ապահովման
ոլորտների գնահատման ու դրանց հակազդման վերաբերյալ առաջարկությունների
մշակմանը,
2. մասնակցում է Ազգային անվտանգության ռազմավարությունից բխող՝
անվտանգության, պետական և հասարակական անվտանգության ապահովման
ոլորտների ուղղված ծրագրերի արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ
առաջարկությունների մշակմանը,
3. մասնակցում է անվտանգության, պետական և հասարակական անվտանգության
ապահովման ոլորտների, ինչպես նաև դրանց իրավական հիմքերի
կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակմանը և
ներկայացմանը,
4. Անվտանգության խորհրդի (այսուհետ՝ Խորհուրդ) կողմից ընդունված որոշումների
կատարումն ապահովելու նպատակով Բաժնի պետի հանձնարարությամբ
մասնակցում է պետական և հասարակական անվտանգության ապահովման
հարցերով պետական մարմինների կողմից անցկացվող նիստերին և
խորհրդակցություններին,
5. մասնակցում է անվտանգության, պետական և հասարակական անվտանգության
ապահովման ոլորտների հարցերով Անվտանգության խորհրդի որոշումների
կատարման վերաբերյալ Խորհրդին և վարչապետին ներկայացվող
հաշվետվությունների մշակմանը,
6. մասնակցում է անվտանգության, պետական և հասարակական անվտանգության
ապահովման ոլորտների հարցերով Խորհրդի նիստերի համար անհրաժեշտ
նյութերի հավաքագրմանը և նախապատրաստման աշխատանքներին,
7. մասնակցում է պետական մարմինների կողմից՝ անվտանգության, պետական և
հասարակական անվտանգության ապահովման ոլորտների վերաբերյալ Խորհրդի
որոշումների կատարման արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ
առաջարկությունների մշակման աշխատանքներին:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

1. ունի բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ
համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ, կամ
վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ
Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների,
խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների
պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա
աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական
աշխատանքային ստաժկամ մինչև 2019 թվականի հուլիսի 1-ը պետական
կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ.
2. ունի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Քաղաքացիական
ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ
օրենքի և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի
անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր
իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
3. տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.
4. ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով
աշխատելու ունակություն
5. տիրապետում է ռուսերենին (ազատ)
6. աշխատավարձի չափը՝ 175.932 դրամ:

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ
ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԶՈՐԱՀԱՎԱՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԲԱԺՆԻ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

313-3.1-10
1. Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է զորահավաքի պետական
քաղաքականության, ինչպես նաև զորահավաքային նախապատրաստության և
զորահավաքային ծրագրերի մշակմանը,
2. Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է Ազգային անվտանգության
ռազմավարությունից բխող` ռազմական անվտանգության, տարածքային
ամբողջականության, սահմանների անձեռնմխելիության, զորահավաքային
նախապատրաստության, ռազմաարդյունաբերական համակարգի զարգացման
ծրագրերի իրականացման և Անվտանգության խորհրդի (այսուհետ՝ Խորհուրդ)
որոշումների կատարման արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ
առաջարկությունների մշակմանը,
3. Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է ռազմական անվտանգության,
տարածքային ամբողջականության, սահմանների անձեռնմխելիության,
զորահավաքային նախապատրաստության, ռազմաարդյունաբերական համակարգի
զարգացման ծրագրերի իրականացման մասին Խորհրդի որոշումների կատարման
վերաբերյալ Խորհրդին և վարչապետին ներկայացվող հաշվետվությունների
մշակմանը,
4. Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է ռազմական անվտանգության,
տարածքային ամբողջականության, սահմանների անձեռնմխելիության,
զորահավաքային նախապատրաստության, ռազմաարդյունաբերական համակարգի
զարգացման ծրագրերի իրականացման վերաբերյալ Խորհրդի նիստերի համար
անհրաժեշտ նյութերի հավաքագրման և նախապատրաստման աշխատանքներին,
5. Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է պետական մարմինների կողմից՝
ռազմական անվտանգության, տարածքային ամբողջականության, սահմանների
անձեռնմխելիության, զորահավաքային նախապատրաստության,
ռազմաարդյունաբերական համակարգի զարգացման ծրագրերի իրականացման
մասին Քարտուղարի որոշումների կատարման արդյունավետության բարձրացման
վերաբերյալ առաջարկությունների մշակմանը,
6. Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է Խորհրդի քննարկմանը կամ
կարծիքին ներկայացված՝ ռազմական անվտանգության, տարածքային
ամբողջականության, սահմանների անձեռնմխելիության, զորահավաքային
նախապատրաստության, ռազմաարդյունաբերական համակարգի զարգացման
ծրագրերի իրականացման վերաբերյալ իրավական ակտերի, այդ թվում Խորհրդի
հաստատմանը ներկայացվող ռազմավարական առաջնորդող փաստաթղթերի
նախագծերի վերաբերյալ առաջարկությունների մշակմանը:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

1. ունի բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ
համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ, կամ
վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ
Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների,
խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների
պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա
աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական
աշխատանքային ստաժկամ մինչև 2019 թվականի հուլիսի 1-ը պետական
կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ.
2. ունի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Քաղաքացիական
ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ
օրենքի և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի
անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր
իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
3. տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.
4. ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով
աշխատելու ունակություն
5. տիրապետում է ռուսերենին (ազատ)
6. աշխատավարձի չափը՝ 175.932 դրամ:

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ
ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԻԲԵՌԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

313-3.1-12
1. Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է Ազգային անվտանգության
ռազմավարությունից բխող` ռազմական անվտանգության, տարածքային
ամբողջականության, սահմանների անձեռնմխելիության, զորահավաքային
նախապատրաստության, ռազմաարդյունաբերական համակարգի զարգացման
ծրագրերի իրականացման և Անվտանգության խորհրդի (այսուհետ՝ Խորհուրդ)
որոշումների կատարման արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ
առաջարկությունների ներկայացմանը,
2. Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է տեղեկատվական բաց
աղբյուրներում, այդ թվում՝ սոցիալական ցանցերում, ռազմական անվտանգության,
տարածքային ամբողջականության, սահմանների անձեռնմխելիության,
զորահավաքային նախապատրաստության, ռազմաարդյունաբերական համակարգի
զարգացման հարցերին առնչվող տեղեկատվության մշտադիտարկումը,
ուսումնասիրությունը և դրանց վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացմանը,
3. Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է գրասենյակի գործունեության
տեղեկատվական ապահովմանը՝ սոցիալական ցանցերում շրջանառվող
տեղեկատվության մշտադիտարկման ճանապարհով և ներկայացնում
համապատասխան առաջարկություններ,
4. Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է տեղեկատվության, այդ թվում՝
կիբեռանվտանգության ոլորտների սպառնալիքների գնահատման և դրանց
հակազդման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակմանը,
5. Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է տեղեկատվական, այդ թվում՝
կիբեռանվտանգության ապահովման համակարգերի կարողությունների
կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացմանը,
6. մասնակցում է Ազգային անվտանգության ռազմավարությունից բխող
տեղեկատվական, այդ թվում՝ կիբեռանվտանգությանը վերաբերող ծրագրերի
իրականացման աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ
առաջարկությունների ներկայացմանը,
7. մասնակցում է տեղեկատվական, այդ թվում՝ կիբեռանվտանգության հարցերով
գրասենյակի կանոնադրական խնդիրների և գործառույթների իրականացմանն
ուղղված միջոցառումների ծրագրավորման, նախապատրաստման և իրականացման
վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացմանը:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

1. ունի բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ
համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ, կամ
վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ
Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների,
խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների
պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա
աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական
աշխատանքային ստաժկամ մինչև 2019 թվականի հուլիսի 1-ը պետական
կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ.
2. ունի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Քաղաքացիական
ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ
օրենքի և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի
անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր
իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
3. տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.
4. ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով
աշխատելու ունակություն
5. տիրապետում է ռուսերենին (ազատ)
6. աշխատավարձի չափը՝ 175.932 դրամ:

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՆԵՐԻ ԲԱԺՆԻ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ
313-3.1-16
1. Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է ժողովրդավարական
ինստիտուտների կայացման և կատարելագործման հարցերին առնչվող
սպառնալիքների գնահատման և դրանց հակազդման վերաբերյալ
առաջարկությունների ներկայացմանը,
2. Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է Ազգային անվտանգության
ռազմավարությունից բխող ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացմանն ու
կատարելագործմանն ուղղված ծրագրերի իրականացման արդյունավետության
բարձրացման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացմանը,
3. Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է ժողովրդավարական
ինստիտուտների կայացման և կատարելագործման համակարգերի, այդ թվում՝
դրանց իրավական հիմքերի կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկությունների
մշակմանը և ներկայացմանը,
4. մասնակցում է Անվտանգության խորհրդին (այսուհետ՝ Խորհուրդ) ներկայացվող՝
ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացման և կատարելագործման հարցերին
առնչվող փաստաթղթերի վերաբերյալ առաջարկությունների մշակմանը և
ներկայացմանը,
5. Խորհրդի կողմից ընդունված որոշումների կատարման նպատակով Բաժնի պետի
հանձնարարությամբ մասնակցում է ժողովրդավարական ինստիտուտների
կայացման և կատարելագործման հարցերով պետական մարմինների կողմից
անցկացվող նիստերին և խորհրդակցություններին,
6. Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է ժողովրդավարական
ինստիտուտների կայացման և կատարելագործման հարցերով Խորհրդի
որոշումների կատարման վերաբերյալ Խորհրդին և վարչապետին ներկայացվող
հաշվետվությունների մշակմանը,
7. մասնակցում է ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացման և
կատարելագործման հարցերով Խորհրդի նիստերի համար անհրաժեշտ նյութերի
հավաքագրման և նախապատրաստման աշխատանքների կատարմանը:
Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
1. ունի բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ
համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ, կամ
վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ
Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների,
խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների
պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա
աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական
աշխատանքային ստաժկամ մինչև 2019 թվականի հուլիսի 1-ը պետական
կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ.
2. ունի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Քաղաքացիական
ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ
օրենքի և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի
անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր
իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
3. տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.
4. ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով
աշխատելու ունակություն
5. տիրապետում է ռուսերենին (ազատ)
6. աշխատավարձի չափը՝ 175.932 դրամ:

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ԲԱԺՆԻ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

313-3.1-17
1. մասնակցում է արտերկրում հայապահպանության և Սփյուռքի հիմնախնդիրների
հարցերին առնչվող սպառնալիքների գնահատման և դրանց հակազդման
վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացմանը,
2. մասնակցում է Ազգային անվտանգության ռազմավարությունից բխող արտերկրում
հայապահպանության և Սփյուռքի հիմնախնդիրներին ուղղված ծրագրերի
իրականացման արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ
առաջարկությունների ներկայացմանը,
3. մասնակցում է Անվտանգության խորհրդին (այսուհետ՝ Խորհուրդ) ներկայացվող՝
արտերկրում հայապահպանության և Սփյուռքի հիմնախնդիրների հարցերին
առնչվող փաստաթղթերի վերաբերյալ առաջարկությունների մշակմանը և
ներկայացմանը,
4. Խորհրդի կողմից ընդունված որոշումների կատարման նպատակով Բաժնի պետի
հանձնարարությամբ մասնակցում է արտերկրում հայապահպանության և Սփյուռքի
հիմնախնդիրների հարցերով պետական մարմինների կողմից անցկացվող նիստերին
և խորհրդակցություններին,
5. Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է արտերկրում
հայապահպանության և Սփյուռքի հիմնախնդիրների հարցերով Խորհրդի
որոշումների կատարման վերաբերյալ Խորհրդին և վարչապետին ներկայացվող
հաշվետվությունների մշակմանը,
6. Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է արտերկրում
հայապահպանության և Սփյուռքի հիմնախնդիրների հարցերով Խորհրդի նիստերի
համար անհրաժեշտ նյութերի հավաքագրման և նախապատրաստման
աշխատանքներին:

Նշված ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

1. ունի բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ
համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ, կամ
վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ
Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների,
խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների
պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա
աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական
աշխատանքային ստաժկամ մինչև 2019 թվականի հուլիսի 1-ը պետական
կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ.
2. ունի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, «Քաղաքացիական
ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ
օրենքի և իր լիազորությունների հետ կապված իրավական այլ ակտերի
անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր
իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն.
3. տիրապետում է անհրաժեշտ տեղեկատվությանը.
4. ունի համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով
աշխատելու ունակություն
5. տիրապետում է ռուսերենին (ազատ)
6. աշխատավարձի չափը՝ 175.932 դրամ:


Տվյալ ժամանակավոր թափուր պաշտոնի առաջացման հիմքի վերացման
ժամկետն է` մինչև քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը մրցույթի
արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցի կողմից զբաղեցվելը:

Վերը նշված պաշտոնները կարող են զբաղեցվել՝ տվյալ պաշտոնի անձնագրով ներկայացվող պահանջները բավարարող, հայերենին տիրապետող, 18 տարին լրացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները:

Քաղաքացիական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելուառավելագույն տարիքը 65 տարին է:

Հանրային ծառայության ընդունվելու իրավունք չունի այն անձը, ով՝
1) դատական կարգով ճանաչվել է անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ.
2) դատական կարգով զրկվել է հանրային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու
իրավունքից.
3) տառապում է այնպիսի հիվանդությամբ, որը հանրային ծառայության տվյալ պաշտոնի
նշանակվելու դեպքում կարող է խոչընդոտել իր լիազորությունների իրականացմանը.
4) դատապարտվել է հանցագործության համար, և դատվածությունը սահմանված
կարգով հանված կամ մարված չէ.
5) օրենքի խախտմամբ չի անցել ժամկետային պարտադիր զինվորական ծառայություն։

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները ՀՀ Անվտանգության Խորհուրդ (ք. Երևան, Մարշալ
Բաղրամյանի պողոտա 24) պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
1) գրավոր դիմում (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս).
2) անձնագրի և հանրային ծառայության համարանիշը հավաստող փաստաթղթի
պատճենները.
3) կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի (փաստաթղթերի) պատճենը
(պատճենները).
4) աշխատանքային գրքույկի պատճենը.
5) արական սեռի անձինք նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող
ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը՝ բնօրինակի
հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք.
6) մեկ լուսանկար 3x4 սմ չափսի:

ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ՝ ներկայացնելով անձնագիր:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 9:30-ից մինչև 12:30-ը, բացի շաբաթ և
կիրակի օրերից:

Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ Անվտանգության
Խորհրդի գրասենյակ (ք.Երևան, Բաղրամյան 24, հեռ. 010 590-223):

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 11.07.2019թ: